VOLVO

VOLVO POLSKA

skład magazynu VOLVO POLSKA,
layout i skład VOLVO TRUCK